Regulamin

Warunki zakupu dla aukcji internetowych Galerii Polonia Art.

Polonia Art. może w każdej chwili zmienić warunki zakupu. Składając ofertę, kupujący akceptuje obecne warunki zakupu, które pojawiają się na stronie Polonia Art. Warunki zakupu obowiązują zarówno właścicieli firm, jak i konsumentów.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta
Ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

PRZED AUKCJĄ
1 Rejestracja jako licytant

1.1 Przed złożeniem oferty na aukcjach internetowych organizowanych przez Galeria Polonia Art. oferent musi zarejestrować się na stronie Polonia Art. W związku z rejestracją oferent musi podać dane kontaktowe Oferent jest zobowiązany do upewnienia się, że informacje te są zawsze aktualne.
2 Opis przedmiotów

2.1 Przedmioty wystawione na aukcję są prezentowane ze zdjęciami i opisami Polonia Art.
2.2 Przedmioty wystawione na aukcję mają wiek i charakter, co często oznacza, że ​​są w stanie zużycia, naprawy lub uszkodzenia. Opis stanu przedmiotu na Polonia Art został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Polonia Art.

2.3Na stronie internetowe www.polonia-ar.pl prezentowane są zdjęcia cyfrowe możliwych do nabycia dzieł sztuki. Polonia Art stara się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę dzieł Polonia Art nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy zdjęciem, a oryginałem.

PODCZAS AUKCJI
3 Licytowanie
3.1 Zanim licytacja zostanie złożona na aukcji online, oferent musi zarejestrować swoje dane .
3.2 Walutą używaną podczas aukcji jest PLN
3.3 Cena młotkowa odnosi się zarówno do zakończenia rundy aukcyjnej dla przedmiotu, jak i do ceny (kwoty licytacji), za którą przedmiot jest sprzedany.

3.4 Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą podaną jako podpowiedź w polu cena.

3.5 Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie.
Maksymalny limit ceny jest ukryty dla innych uczestników, a system automatycznie licytuje do wskazanego limitu.

3.5 Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem internetowym Domu Aukcyjnego.

3.6 Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty. Każda nowa oferta uruchamia system odliczania  i oczekiwania na wyższe oferty.

3.7 Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

3.8 Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.

PO AUKCJI

4.10W przypadku wybranych obiektów do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu „droit de suite”. Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

4.1 Za sprzedaż uważa się za dokonaną dopiero z chwilą wpłacenia przez Nabywcę pełnej ceny.

4.2 Wydanie obiektu nabywcy może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez niego prawa własności. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie zapłaty całej ceny.

4.3 Zerwanie przez Nabywcę umowy kupna, zawartej z chwilą zakończenia licytacji i wskazania Nabywcy, upoważnia Dom Aukcyjny do dochodzenia zwrotu poniesionych z tego powodu kosztów, strat i utraconych zysków z zastosowaniem wszelkich dostępnych form prawnych.

5 Płatność

5.1Po licytacji, następuje uregulowanie należności i odbioru kupionego obiektu. Całkowity koszt transakcji to cena wylicytowana powiększona o opłatę aukcyjną. Płatności można dokonać w ciągu 10 dni od aukcji za pomocą wpłaty gotówkowej lub za pomocą przelewu bankowego, W przypadku nie dokonania wpłaty po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Po zaksięgowaniu wpłaty obiekt należy odebrać w okresie 30 dni osobiście lub ustalając szczegóły transportu pod numerem 505 830 599.

6 Odbiór i odbiór
6.1 Tytuł zakupionego przedmiotu przechodzi na kupującego, gdy została zapłacona pełna cena zakupu i dopiero wtedy może nastąpić pobranie przedmiotu.
6.2 W związku z odbiorem zakupionego przedmiotu, Polonia Art zastrzega sobie prawo do zażądania zadowalającej dokumentacji, że osoba, która chce odebrać przedmiot, jest albo kupującym osobiście, albo upoważniona przez kupującego do odbioru przedmiotu w jego imieniu. .
7 Wysyłka
7.1 Jeśli kupujący nie jest w stanie odebrać zakupionych przedmiotów Polonia Art oferuje pakowanie i organizowanie dostawy pocztą lub kurierem na ryzyko i koszt kupującego.

8.Reklamacje

8.1Dom Aukcyjny potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami

9.Polityka prywatności

9.1Administratorem Państwa danych osobowych jest Polonia Art. z siedzibą w Katowicach 40-035 przy ul. Kochanowskiego18. Składając podpis pod niniejszymi Warunkami wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (zwanej: „Ustawą”), w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia sprzedaży Obiektu i spełnienia zobowiązań wynikających z Warunków Przyjęcia Obiektu i z Warunków Sprzedaży Aukcyjnej. Aby zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczyć Państwu usługi polegające na ułatwieniu dostarczania lub nabywania obiektów oraz aby powiadamiać Państwa o nadchodzących aukcjach, wydarzeniach i oferowanych usługach. Przysługuje Państwu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 Ustawy, prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Zgoda powyższa może zostać przez Państwa odwołana w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Polonia Art.

10.Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz

WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy

związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. Polonia-art

zwraca uwagę na przepisy:

1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568,

z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. zm.) – muzea

rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną

powiększoną o opłatę aukcyjną,

3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. . z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) –

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w

kwocie powyżej 15 000 euro.

11 Skargi, rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo.
11.1Spory mogące rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Polonia Art.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Galeria Polonia-art.

  1. Zakup jest możliwy tylko po zalogowaniu się.

Wszystkie ceny są podane w PLN.
Zakupiony obiekt wysyłamy natychmiast po wpłynięciu należności na konto firmy lub innym terminie ustalonym z Kupującym. Możliwy jest również osobisty odbiór w siedzibie firmy.
Jeśli kupujący nie jest w stanie odebrać zakupionych przedmiotów Polonia Art oferuje pakowanie i organizowanie dostawy pocztą lub kurierem na ryzyko i koszt kupującego.
Do przesyłki dołączana jest paragon z kasy fiskalnej będący potwierdzeniem dokonania zakupu.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i prawne zakupionych obiektów.
Galeria Polonia-art potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do Galerii , która w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

9.W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. pod numerem 505 830 599.9 lub e-mail:polonia@polonia-art.pl.

10.Polityka prywatności

10.1Administratorem Państwa danych osobowych jest Polonia Art. z siedzibą w Katowicach 40-035 przy ul. Kochanowskiego18. Składając podpis pod niniejszymi Warunkami wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (zwanej: „Ustawą”), w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia sprzedaży Obiektu i spełnienia zobowiązań wynikających z Warunków Przyjęcia Obiektu i z Warunków Sprzedaży Aukcyjnej. Aby zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczyć Państwu usługi polegające na ułatwieniu dostarczania lub nabywania obiektów oraz aby powiadamiać Państwa o nadchodzących aukcjach, wydarzeniach i oferowanych usługach. Przysługuje Państwu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 Ustawy, prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Zgoda powyższa może zostać przez Państwa odwołana w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Polonia Art.

Katowice, 16.11.2017 r.